Meniu
Jūsų krepšelis

Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
1.  Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
2. Parduotuvės – AUTOMOTORO parduotuvės, esantys adresais: Stulginskio g. 41G, LT-48313, Kaunas ir Kareivių g. 19-141, LT-09133, Vilnius.
3. Elektroninė parduotuvė – UAB „Baltic diagnostic service“  elektroninė parduotuvė www.servisoiranga.lt
4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
5. AUTOMOTORO – įmonės kodas: 302883915, PVM kodas: LT100007226714, adresas: Stulginskio g. 41G, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.
6. AUTOMOTORO partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Vartotojo užsakymą.
7. AUTOMOTORO paskyros – tai AUTOMOTORO paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie AUTOMOTORO ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.
8. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
9. Paslaugos – visos AUTOMOTORO Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, parduotuvėse Vartotojui teikiamos paslaugos.
10. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve ir/ar teikiant Paslaugas parduotuvėse.
11. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
12.  Svetainė – AUTOMOTORO interneto svetainė, kurios adresas www.servisoiranga.lt.
13. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės, Registracijos parduotuvėse paslaugoms taisyklės.
15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti fiziniams ir juridiniams asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
16. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė AUTOMOTORO Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, parduotuvės paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.
18. Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
19. Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje.
20. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra AUTOMOTORO.
21. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, parduotuvėse savo asmens duomenis, sutinka, kad AUTOMOTORO juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
22. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
23. AUTOMOTORO neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.


III. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
24. AUTOMOTORO gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. AUTOMOTORO imasi visų jai prieinamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitikti duomenų apsaugos teisės aktų irAUTOMOTORO politikos reikalavimus.
25. AUTOMOTORO renka ir tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
25.1. Vartotojas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis naudojimosi Svetainėje, Elektroninės parduotuvės taisyklių (prekių pirkimo – pardavimo taisyklių) ir Privatumo politikos;
25.2 AUTOMOTORO teisėtais interesais;
25.3. Sudaroma arba vykdoma sutartimi, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
25.4. Teisinės prievolės vykdymu.
25.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Vartotojo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
26. AUTOMOTORO tvarko šiuos Vartotojų duomenis:
Duomenų rinkimo būdas, Duomenys, Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, Duomenų tvarkymo terminas


Paskyros registracija
     Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu).    Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis    Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį AUTOMOTORO gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.


Paskyros administravimas    

Registravimosi interneto svetainėje www.servisoiranga.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)    Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis    Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį AUTOMOTORO gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių


Registracija Paslaugų teikimui    

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu).    Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis    5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį AUTOMOTORO gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių


Pirkimas elektroninėje parduotuvėje    

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo vietos adresas, įmonės pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas (kai prekės pristatomos nurodytu adresu, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija    Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis    10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos


Paslaugų teikimas AUTOMOTORO parduovėse    

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas (jeigu įranga perkama įmonės vardu)    Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis    5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos


Paslaugos sutarties sudarymas
     Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, saugomos prekės, jų vertė    Vartotojo sudaryta pasaugos sutartis    Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi pasaugos paslauga ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.


Pasiūlymų ir informacijos teikimas    

Vardas, pavardė elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją    Kol galioja Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas.
Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį AUTOMOTORO gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių


Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas    

Vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes). AUTOMOTORO teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius    5 metai


Žaidimai, loterijos
Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Vartotojo sutikimas dalyvaujant AUTOMOTORO organizuojamuose žaidimuose, loterijose 12 mėnesių


Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimas    

Vartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jeigu prekės buvo pristatomos Vartotojo nurodytu adresu), kita užklausoje pateikiama informacija;
Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos. AUTOMOTORO teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. 12 mėnesių


Apklausa   

Apklausa yra anoniminė ir atsakymai su konkrečiu asmeniu nėra siejami, nebent apklausos metu klientas pats nurodo jį identifikuojančią informaciją. AUTOMOTORO teisėtas interesas vertinti klientų aptarnavimo kokybę ir reaguoti į klientų poreikius, pastabas.    Jeigu klientas suteikė jį identifikuojančią informaciją, anketos duomenys nuasmeninami praėjus 3 mėn. po apklausos užpildymo.


Vartotojo sutikimas dalyvauti lojalumo programoje    

Vartotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, įmonė veiklą, telefono numeris, parašas užpildžius anketą ir sutikus dalyvauti AUTOMOTORO lojalumo programoje, su AUTOMOTORO privatumo politika bei gauti informaciją apie AUTOMOTOROvykdomas specialias akcijas ir naujienas, anketos pildymo data.    Vartotojo sutikimas dalyvauti AUTOMOTORO lojalumo programoje. Iki vartotojo atsisakymo dalyvauti lojalumo programoje. Atsisakyti dalyvavimo lojalumo programoje klientas gali išsiuntęs laisvos formos prašymą el. paštu: pagalba@balticdiag.lt


IV. SLAPUKAI
27. AUTOMOTORO lankytojo, kaip buvusio Elektroninės parduotuvės naudotojo atpažinimui, informacijos apie prekes, įdėtas į Vartotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, Elektroninės parduotuvės lankomumo statistikos rinkimui Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”).
28. Vartotojas gali nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje) arba atšaukti savo sutikimą, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti jam neprieinamos.


V. DUOMENŲ RINKIMAS
30. AUTOMOTORO gauna tik Vartotojo tiesiogiai pateiktus duomenis: pildant paskyros anketinius duomenis, registruojantis paslaugoms, perkant prekes Elektroninėje parduotuvėje užsakant paslaugas parduotuvėse, pateikiant užklausas.


VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

31. AUTOMOTORO gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, tokiais asmenimis gali būti krovinių pristatymo paslaugų tiekėjai, paslaugų subtiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan.
32. AUTOMOTORO duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tik pagal AUTOMOTORO nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be AUTOMOTORO sutikimo. Jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
33. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
34. Jeigu AUTOMOTORO naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Vartotojas naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Vartotojo nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.


 VII. VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
35. Vartotojas turi teisę:
35.1. susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar AUTOMOTORO tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinį, automatizuotų sprendimų priėmimą;
35.2. reikalauti ištaisysi, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad AUTOMOTORO tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga;
35.3. bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad vartotojas negalės toliau naudotis AUTOMOTORO teikiamomis Paslaugomis ir dalyvauti lojalumo programoje;
35.4. reikalauti, kad AUTOMOTORO nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
35.4.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
35.4.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
35.4.3. Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
35.4.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
35.4.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
35.5. reikalauti, kad AUTOMOTORO apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
35.5.1. Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį AUTOMOTORO gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
35.5.2 asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
35.5.3. AUTOMOTORO nebereikia asmens duomenų šių Taisyklių 26 punkte nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
35.6. prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, AUTOMOTORO jam pateiks įprastai jos sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
35.7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą.


 IX. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
 36. Gavusi Vartotojo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Vartotojo teises, AUTOMOTORO privalės nustatyti Vartotojo tapatybę. Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, turi pateikti rašytinį prašymą (užpildęs užklausos formą Paskyroje (jeigu vartotojas turi paskyrą) arba pateikdamas laisvos formos prašymą šios Politikos X skyriuje 40 punkte nurodytu adresu asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant saugiu elektroniniu parašu).
37. AUTOMOTORO įsipareigoja, gavusi Vartotojo prašymą dėl bet kurios jo kaip duomenų subjekto teisės įgyvendinimo ir Vartotojui sėkmingai atlikus šių Taisyklių 37 punkte nurodytą patikrinimo procedūrą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Vartotojo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių AUTOMOTORO ėmėsi pagal Vartotojo pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, AUTOMOTORO turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar vienam mėnesiui, informuodama apie tai Vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
38. Vartotojui pateikus prašymą elektroninėmis priemonėmis, AUTOMOTORO pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Vartotojas prašys pateikti atsakymą kitokiu būdu.


X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
39. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais:
Elektroniniu paštu pagalba@balticdiag.lt
Skambindami telefonu +370 673 83866
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas marketingas@balticdiag.lt
Pašto korespondencijos adresas:
UAB „Baltic diagnostic service“, Duomenų apsaugos pareigūnui
Stulginskio g. 41G, LT-48313, Kaunas
 

XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
40. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę (toliau – Rodyklė) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
41. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje, yra saugomi šių šioje Politikoje nurodytais terminais.
42. Kiti asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje arba šioje Politikoje – ne ilgiau nei tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
43. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Vartotojo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
- būtina, kad AUTOMOTORO galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
- Vartotojo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
- rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


XII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
45. Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 21 d. Pakeitus šią Politiką, jos atnaujinta versija bus paskelbta svetainėje www.servisoiranga.lt